Utforsk Oslofjorden

Vi mener at kunnskap om Oslofjordens tilstand vil gi bedre forvaltning

Kunnskap er viktig for å finne nye måter å forvalte Oslofjorden bedre i fremtiden. Forskningsprosjektet Frisk Oslofjord skal gi beslutningstagere, befolkningen, næringslivet og pressen innsikt basert på ny forskning slik at vi sammen kan bidra til å få Oslofjorden frisk igjen og til glede for alle. 

Dugnad for havet – bli en folkeforsker


For å forstå fjorden bedre og dermed kunne gi gode råd til de som bestemmer tiltakene, så trenger forskerne mest mulig data.


Havforskningsinstituttet har derfor laget en løsning som gir alle mulighet til å bidra ved å registrere arter ved eller i fjorden. Funn av søppel kan også registreres.


Løsningen heter «Dugnad for havet».

Hello world

– Ikke i rute med å redde Oslofjorden, melder Miljødirektoratet


En ny rapport viser at vi ikke er i rute med å gjennomføre tiltakene som skal bedre miljøtilstanden i Oslofjorden.

Som sekretariat for Oslofjordrådet har Miljødirektoratet levert en rapport som vurderer status for gjennomføring av Oslofjordplanen, som er Regjeringens femårige plan for en renere Oslofjord.


Rapporten viser at på samtlige sju innsatsområder er verken kommuner, landbruket, statlige myndigheter eller andre ansvarlige i rute med å gjøre Oslofjorden frisk.


Les hele saken her


Hello world

Utfordrende fremtid for kysttorsken


Ifølge Havforskningsinstituttets (HI) nye rapport har bestandene av torskefisker i Indre Skagerak blitt redusert med svimlende 86 prosent de siste 100 årene. Langvarig bunntråling pekes på som en av de viktigste påvirkningene.


I dag er det nesten bare små- og mellomstore fisk igjen i Oslofjorden, mens større rovfisk som torsk, sei, lyr og hvitting knapt er å finne.


Les hele saken her